Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Madame M’M
Versie 1.0 – oktober 2020

Terminologie
De term Madame M’M is de term voor alle accommodaties die onder Madame M’M vallen.

B&B: bed and breakfast
Gast: een persoon die bij Madame M’M heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.
Hoofdgast: de persoon die bij Madame M’M heeft gereserveerd. De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Beheerder: de persoon die als eigenaar van Madame M’M, of namens de eigenaar van de Madame M’M, Madame M’M beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Madame M’M.
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

1.      Madame M’M
1.1    De accommodatie van Madame M’M is beschreven op de website www.madamemm.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
1.2    Het minimum verblijf in de accomodaties is één nacht. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.
1.3    De accomodaties zijn 24 uur per dag toegankelijk. De accomodaties hebben een eigen afsluitbare ingang.
1.4    Rusttijden zijn van 22.00 uur – 08.00 uur.
1.5    Roken is niet toegestaan in de kamers of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
1.6    Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen tussen de gast en beheerder.
1.7    De kamers zijn geschikt voor één of twee personen, tenzij anders aangegeven bij de reservering.
1.8    Inchecken van 16.00-22.00 uur, uitchecken uiterlijk 12.00 uur. Latere incheck in onderling overleg mogelijk.
1.9   De gasten kunnen hun auto parkeren op het voor Madame M’M aanwezige parkeerterrein. Parkeren geschiedt op eigen risico .
1.10  Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben
1.11  Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen
1.12  De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot Madame M’M en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.13  Gasten van Madame M’M dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering online wordt verstrekt. 
1.14 Madame M’M is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72099259

2.0    Tarieven
2.1    De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.
2.2    De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.
2.3.   Tarieven van Madame M’M zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4    Alle vermeldingen op de website van de Madame M’M (www.madamemm.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Madame M’M is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3.0    Reservering en Betaling
3.1    Reservering is alleen online mogelijk via www.madamemm.nl of via www.airbnb.com
3.2    De reservering is pas definitief na betaling van uw reserveringfactuur of betaalverzoek door Madame M’M of Airbnb.
3.3    De reservering is pas definitief als de factuur voldaan is of het verzonden betaalverzoek voldaan is.

4.0    Annulering
4.1    Tot 2 weken voorafgaande aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos.

4.2    Bij annulering minder dan 2 weken voor dag voor datum van aankomst verzoeken wij de gast om een andere datum te kiezen, er vindt er geen restitutie plaats.
4.3    Na aankomst annuleren of gedurende het verblijf vroegtijdig vertrek zal de gehele verblijfsperiode (bevestigde totale reissom) in rekening worden gebracht. 
4.4    Annuleringen kunnen alleen schriftelijk via het mailadres welkom@madamemm.nl worden doorgegeven.
4.5    Madame M’M heeft steeds het recht meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.  

5.0     Schade
5.1    De gast dient zich naar behoren te gedragen en de Madame M’M accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de Madame M’M of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
5.2    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de Madame M’M accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
5.3    Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
5.4    Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.
5..5   Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan Madame M’M te versturen.

6.0    Klachten
6.1    De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan Madame M’M voor te leggen. De Madame M’M dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7.0    Overmacht
7.1    In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Madame M’M gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Madame M’M kan worden gevergd.

7.2    Treehouse Goldsworthy, een accommodatie die wij verhuren, is een boomhut, een accommodatie die gevoelig is voor weersinvloeden. Wanneer Madame M’M aangeeft dat het door verwachtte weerstomstandigheden niet verantwoord is voor de gast is om in de boomhut te verblijven wordt in gezamenlijk overleg naar een andere datum gezocht. Ook wordt er door Madame M’M aan de gast geadviseerd wat te doen tijdens onstuimig weer (onweer, hagel, windstoten) van de gast wordt verwacht deze instructies op te volgen.

8.0    Aansprakelijkheid
8.1    Madame M’M kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de Madame M’M tegen aanspraken dienaangaande. Madame M’M is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
8.2     De Madame M’M kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van Madame M’M.
8.3    Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van Madame M’M, indien en voor zover Madame M’M uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Madame M’M is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Madame M’M in het voorkomende geval zal uitkeren.
8.4    De Madame M’M aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

9    Slotbepaling
9.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
9.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
9.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.